مقدمات کابل شناسی و کابل کشی تقدیم به مهندسان و دانشجویان تاسیسات برق

دانلود در پایگاه مهندسان تاسیسات ایران
http://hvac.vov.ir/