مهندسی کنترل

جهت درج تبلیغات در پر بیننده ترین وبلاگ مهندسی کنترل با ما تماس بگیرید...

پنجشنبه 14 شهریور 1392

سافت استارتر

نویسنده: مرتضی قندی   

به ادامه مطلب رجوع کنید

مانطور که از نامش پیداست وسیله ای است جهت راه اندازی الکتروموتورها بصورت نرم و تدریجی. با سافت استارتر نمی توان همه موتورها را راه اندازی کرد؟چون موتورها تنوع زیادیدارند و سافت استارتر برای گونه خاصی از آنها مناسب است این موتورها درصنعت به موتورهای سه فاز القائی یا قفس سنجابی معروفند.مامی توانیم موتور سه فاز را مستقیماً به برق سه فاز زده و راه اندازی کنیم

راه انداز نرم موتور یا سافت استارتر چیست؟
 
 همانطور كه از نامش پیداست وسیله ای است جهت راه اندازی الكتروموتورها بصورت نرم و تدریجی.
 
با سافت استارتر نمی توان همه موتورها را راه اندازی كرد؟چون موتورها تنوع زیادیدارند و سافت استارتر برای گونه خاصی از آنها مناسب است این موتورها درصنعت به موتورهای سه فاز القائی یا قفس سنجابی معروفند.مامی توانیم موتور سه فاز را مستقیماً به برق سه فاز زده و راه اندازی كنیم. به این روش راه اندازی،‌راه اندازی مستقیم یا Direct Online و یا DOL می گویند اگر شما مستقیماً موتور را به برق سهفاز وصل كنید. هیچ كنترلی در راه اندازی آن نخواهید داشت. در حالیكه سافتاستارتر به شما امكان كنترل پریود راه اندازی را می دهد.در خیلی از اوقات ما نیازی بهاعمال نظارت و كنترل در راه اندازی موتور نداریم. مثلاً در خیلی ازكاربردهای با موتورهای توان پایین . اما هنوز موارد زیادی هم وجود دارندكه باید راه اندازی با كنترلهای مناسب صورت بگیرد.باید توجه كنیم كه هنگام راهاندازی یك موتور سه فاز یك سری اتفاقات الكترویكی و مكانیكی رخ میدهد كهمتفاوت از حالت كار دائم موتور پس از راه اندازی است مثلاً در هنگام راهاندازی موتور جریان خیلی بیشتری نسبت به حالت دائم آن از شبكه می  كشد.اگر موتور كوچك باشد اشكال خاصی ایجادنمی شود ولی اگر موتور بزرگ باشد ممكن است، این جریان زیاد را برق كارخانهنتواند براحتی تأمین كند.،‌مثلاً كشیدن جریان ناگهانی زیاد از برق كارخانه ممكن است باعث افتولتاژ لحظه ای شده و در كار سایر تجهیزات برقی و الكترونیكی اختلال ایجادشود.

gentle start curveDOL v soft starter curves

پس راه انداز نرم موتور وسیله ای است كه جریان راه اندازی موتور را كاهش می دهد؟
 
در واقع ما با تنظیم سافت استارتر جریان راه اندازی موتور را به میزان مورد نیاز محدود می كنیم واجازه كشیدن جریان های زیاد را از برق كارخانه به موتور نمی دهیم.
 
یكی از قابلیتهای اصلی راه انداز نرمموتور محدود كردن جریان راه اندازی است ولی هنوز راه انداز نرم قابلیتهایدیگری نیز دارد.
 

مفهوم "نرم" در راه انداز نرم موتور چیست؟
 
مفهوم "نرم" به ویژگیهای متفاوتی دلالت می كند. مثلاً نرم به این معناست كه جلوی تنشهای الكتریكی و مكانیكی گرفته میشود.ازسوی دیگر نرم به این معناست كه موتور تدریجا" دور میگرد و به دور اسمی خودمی رسد. به صورت طبیعی مدت زمان راه اندازی در هنگام استفاده از سافتاستارتر بیشتر از حالت اتصال مستقیم موتور به شبكه است.به عبارت دیگر سافت استارتر جلوی فشارهای وارده به موتور را در هنگام راه اندازی می گیرد؟
 
یك مثال :. حتماً گاهی اوقات در خیابان بعضی جوانها را در هنگام Take Up دیده اید! و فشار زیادی كه به لاستیكها و موتور وارد میشود را حس كرده اید ! وقتی موتور را مستقیماً به برق وصل می كنیم شرایط راه اندازی شباهت به Take Up ناگهانی اتوموبیل دارد . بدیهی است كه شما اتومبیل خود را به این صورت راهاندازی نمی كنید بلكه با كنترل مناسب سرعت خودرو را بتدریج افزایش می دهیدو آنرا به سرعت مطلوب می رسانید.به این ترتیب عمر مفید موتور واتصالات و كوپلینگهای مكانیكی و بار كاهش پیدا میكند . چون راه اندازی تحتتنش هم به برق كارخانه فشار می آورد و هم به لحاظ مكانیكی به اجزای چرخندهفشار می آورد و استهلاك آنها را بالا می برد.می توانیم بگوئیم كه راه انداز نرمموتور وسیله ای است جهت راه اندازی الكتروموتورهای سه فاز بصورت كنترل شده؟
 
راه انداز نرم موتور خواصهای دیگری هم دارد؟بسته به مشخصات طراحـی و كـاربرد،سافت استارتها متنوع بوده و قابلیتهای دیگری علاوه بر قابلیت اصلی خود دارند.
 
 سافت استارتها علاوه بر تفاوت درروشهای مختلفی كـه برای راه اندازی اعمال می كنند. در میزانی كه موتور وخود را حفاظت می كنند هم تفاوت دارند. مثلا یك راه انداز نرم موتور پشرفتهمی تواند به طور كامل موتور را در مقابل هر نوع خطا حفاظت كند.
 
سافت استارتر كارهائی از قبیل بـی متـال و كنترل فاز و....... را نیز انجام می دهدو حفاظت های بیشتری را نیز می تواند اعمال كند
بصورت مدار الكترونیكی از یك راه انداز نرم چگونه استفاده مـی شود.
 به این شكل نگاه كنید. نخست برق سه فازبه سافت استارتر وارد می شود و خروجی سه فاز سافت استارتر به وصل می شود. در یك كاربرد ساده با استفاده از پانل روی دستگاه ، موتور استارت می شود. موتور بر اساس تنظیمات از پیش انجام گرفته دور می گیرد و در یك زمان مشخصبه دور نامی خود می رسد
دراینجاست كه ماموریت اصلی آن تمام شده است و فقط وظیفه آن حفاظت از موتور است. سافت استارتر كار كنتاكتور ورودی موتور را نیز انجام می دهدكه بستگی به مدل سافت استارتر دارد.
بطوركلی سافت استارترها به دو نوع بیسیك و مجهز تقسیم می شوند.
1- در مدلهایبیسیك یك كنتاكتور بای پاس با سافت استارتر پارالل می شود كه پس از راهاندازی موتور كنتاكور مذكور عملاً  سافت استارتر را بای پس كرده و از مدارخارج می كند.
2- اما در مدلهای مجهز كنتاكتور بای پس خارجی مورد نیاز نیست. بطور مثال در سافت استارترهای Aucom  مدل Csxi كنتاكتور بای پس وجود دارد ولی مدلهای IMS2 همواره در مسیر می مانند البته قابلیّت گذاردن كنتاكتور بای پس را با حفاظت كامل موتور دارند.
بای پس ؟
یعنی آنرا از مدار خارج كنید و از مسیردیگری برق موتور را تأمین كنید به عبارتی یك كنتاكتور بصورت موازی با سافتاستارت نصب می شود. و این كنتاكتور پس از راه اندازی موتور توسط خود سافتاستارت تغذیه شده و كنتاكتهای آن وصل می شود و برق بطور مستقیم به موتوراعمال می شود.
با توجه به اینكه جریان از مسیر خارج ازسافت استارت به موتور وصل میشود. سافت استارت چگونه موتور را در مقابلاضافه جریان حفاظت می كند؟
یك مدار ابتدائیسافتاستارت نمی تواند موتور را در مقابل اضافه جریان حفاظت كند، در واقع یكسافت استارت مجهز به راحتی این كار را انجام می دهد. قبلاً گفتیم كه سافتاستارتها مدلهای مختلفی دارند.
 شرح یك مدار سافت استارتر مجهز ؟
برق سه فاز بهورودی سافت استارت وارد میشود و مجدداً از آن خارج میشود در بین راهترانسهای اندازه گیری جریان قرار دارد . بنابراین سافت استارت با كمك آنترانسها دقیقاً جریان موتور را اندازه می گیرد. از آن كاملتر سافتاستارتهای كاملاً مجهز هستند كه اساساً در آنها نیاز به نصب كنتاكتورخارجی نیست.
 سایر حفاظتهای یك سافت استارت پیشرفته.
سافت استارتهای IMS2 ساخت شركت Aucom  نمونهای از سافت استارتهای پیشرفته است این سافت استارت نیاز به كنتاكتور بایپس ندارد( در صوتیكه كنتاكتور بای پس اضافه كنیم حفاظت انجام می دهد) وقادر است موتور را در مقابل اضافه جریان، بر اساس یك مدل گرمائی از موتورحفاظت كند. از سوی دیگر اگر موتور دارای ترمیستور حفاظتی باشد میتوان آنرا به سافت استارت متصل نمود و سافت استارت، موتور را در مقابل قطع شدنفاز ورودی و یا بهم خوردن توالی فازها و همچنین عدم تقارن جریانهای سه فازحفاظت می نماید.وظایف بی متال و كنترل فاز را سافت استارت تقبل نمود.
علاوه بر آن سافت استارت مدل IMS2 شركت IMS2 می تواند با كنترل گشتاور، نیروی دورانی روی شفت و سایر آسیبهای مكانیكی، محدود نماید. (ELectronic shearpin) یا سافت استارت IMS2 در صورت بی بار شدن ناگهانی موتور نظیر مواقعی كه تسمه پاره می شود و یا سایر اشكالات مكانیكی را سنس كرده و هشدار متناسبی می دهد.
 حفاظت سافت استارت IMS2 ازخود؟
برای مثال IMS2 شركت Aucom  خودش را در مقابل سوختن SCR ، اشكالات مدار قدرت ، گرم شدن هیت سینگ و یا طولانی شدن زمان راه اندازی حفاظت می كند.سافت استارت را نمی توان برای راه اندازی همه موتورهای سه فاز و با هر باری استفاده نمود.چون راه اندازیهای نرم موتور برای همهبارها و موتورها مناسب نیستند. و معمولاً لازم است با یك متخصص مربوطهمشورت شود.
یك راه انداز برای اینكهبتواند جریان راه اندازی را محدود كند ولتاژ را كاهش می دهد، كاهش ولتاژباعث كاهش گشتاور راه اندازی موتور میشود . منظور از گشتاور راه اندازی،نیروی دورانی مورد نیاز جهت كندن بار و به چرخش در آوردن آن می باشد. بنابراین اگر بار طوری باشد كه گشتاور راه اندازی(یا نیروی دورانی راهاندازی)بالائی نیاز داشته باشد عملاً با راه انداز نرم موتور نمیتوان آنبار را راه اندازی نمود.
چگونگی تشخیص راه انداز نرم برای كاربرد مورد نظر خیلی هم نگران كننده نیست. طبیعتبسیاری از بارها طوری است كه گشتاور راه اندازی كمی دارند. برای مثال فنها، كمپرسورها و پمپ ها بارهای ایده آل برای راه اندازی با سافت استارت میباشند. اینها در مقیاس وسیعی در كارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند.
سافت استارت برای راه اندازی كلیه پمپ ها و فن ها جوابگو است ولی ممكن است گاهی اوقات بررسیهای دیگری نیز مورد نیاز باشد. ولی بصورت كلی این برداشت درست است.
چگونگی راه اندازی پمپ توسط سافت استارت؟
 اولاً در هنكام راه اندازی جریان را به میزان زیادی محدود میكندبدین ترتیب تنشهای الكتریكی وارده به شبكه و موتور را میگیرد.حتماتوجه دارد كه جریان راه اندازی یك موتور با اتصال مستقیم آن به شبكه حدود 6 برابر جریان اسمی موتور است. یعنی یك موتوری كه جریان اسمی آن100A است در هنگام راه اندازی با اتصال مستقیم به شبكه ۶۰۰A از شبكه جریان میكشد. ثانیاً سافت استارت گشتاور (نیروی دورانی) اضافی رابه موتور و پمپ محدود نموده و جلوی خیلی از مشكلات مكانیكی و استهلاك بعدیرا می گیرد. در بعضی از پمپها مثل پمپهای شفت و غلاف كه در آبیاری استفادهمیشوند قطعات چرخنده زیادی وجود دارد. تنشهای مكانیكی هنگام راه اندازی میتواند عمر آنها را كاهش دهد در بعضی از كاربردها مثل چاههای عمیق آّبكشاورزی، با استفاده از سافت استارتر و دور گرفتن دریجی موتور و پمپ ازتلاطم دورانی ناگهانی آب در داخل چاه می توان جلوگیری نمود. این تلاطمهامی توانند به جداره برخی از چااههای عمیق كه ماسه ای هستند آسیب برساند وعمر مفید چاه را كاهش دهد.‌بامحدود كردن سرعت راه اندازی در پمپها پدیده كاویتاسیون راه اندازی هم تحتكنترل در می آید.
منظور از كاویتاسیون چیست؟
كاویتاسیون عبارتند از بروز حبابهاییهوائی كه بخار  آب ناشی از كاهش فشار ( یا خلأ ) در پمپ بدلیل شتاب سریعایجاد می شود و بعد  از دور گرفتن پمپ و جبران فشار ، این حبابها می تركندو باعث خوردگی تدریجی پره ها می شود.یكی از دلایل ایجاد كاویتاسیون، استارتناگهانی پمپ و دور گرفتن سریع پره ها است. این امر باعث می شود در پشت پرهها خلا درست شده و آب در داخل آن فضا بسرعت تبخیر می شود و تركیدن اینحبابهای بخار و شتاب ذرات آب اطراف آن با پره ها بسیار خورنده است.
تا اینجا در مورد مزایای سافتاستارتر در  راه اندازی پمپ توضیح دادیم. ولی در هنگام توقف پمپ هم راهانداز نرم در بعضی از كاربردهای پمپ بسیار مفید ظاهر می شود.كه سافت استارترها در هنگام توقف موتور هم آنرا كنترل می كنند.برای مثال پك پمپ كه هد بالائی دارد را تجسم كنید.
 هد بالا چیست؟
یك پمپ آب را در نظربگیرید، كه آب را از یك موقعیت پائین به ارتفاع بالاتری هدایت می كند. ایناختلاف سطح را هد می گویند.یك چنین پمپی در هنگام توقف اختلالاتزیادی درست می كند. چون پمپ ناگزیر است به سیال (مثلاً آب ) بمیزانی انرپیجنبشی بدهد كه به آن اختلاف ارتفاع غلبه كند. حالا تجسم كنید این پمپ، باقطع كردن كنتاكاور ورودی آن ناگهان خاموش شود. در این حالت آبی كه در لولهها وجود دارد و دارای انرژی پتانسیل بالائی بسته به هد پمپ می باشد، بطورناگهانی بطرف پمپ سرازیر می شود. این آب پس از برخورد به پمپ كه به آن كلهقوچی می گویند مجدداً به عقب رانده می شده و این سیكل چند بار تكرار میشود تا آنكه انرژی آب تمام شود.
 این ضربه و نواسانات بعدیآن، هم به پمپ و هم به لوله ها می تواند آسیب بزند.این موضوع بقدری جدیاست كه برای كنترل آن همواره ازیك تجهیزات مكانیكی استفاده می شود.مثلاًممكن است از یك انباره هوائی برای گرفتن جلو ضربه كله قوچی استفاده كنند. و یا قبل از خاموش كردن پمپ نخست یك شیر برقی را در خروجی پمپ ببندد ، كهتازه در این صورت تنها پمپ حفاظت می شود، و هنوز معلوم نیست تكلیف نوساناتاعمال شده به لوله ها و فیتینگ ها چه می شود.
سافت استارتر چگونه مسئله را حل می كند.و چگونه جلو ضربه كله قوچی را می گیرد؟
سافت استارتر با توقف تدریجی پمپ باعثمی شود كه انرژی پتانسیل آب بتدریج میرا شود و بدین ترتیب ضمن جلوگیری ازضربه از نواسانات مكانیكی بعدی آن هم جلوگیری می كند.پس سافت استارتر نقش یك سافت استاپ یا توقف نرم را هم بازی می كند.و این خاصیت در خیلی از كاربردها حائز اهمیت است.
با این همه خواصی كه برشمردیم فكرمی كنید یك سافت استارتر گران قیمت باشد؟
به لحاظ كار چیز بارزشی است ولیبه لحاظ قیمت فروش آن گران نبوده و حتی اختلاف قیمت چندانی با راهاندازهای متداول دیگر، مثل راه انداز ستاره مثلث ندارد.
 در یك سافت استارت ولتاژ از مقدار قابل تنظیمی شروع به افزایش می كند و بصورت تدریجی پیوسته افزایش می یابد، تا همهولتاژ به موتور اعمال شود.
   نمی توانیم نتیجه بگیریم كه جریان هم بتدریج از صفر و متناسب با ولتاژ افزایش پیدا می كند تا به دور اسمی برسد.چون در یك سافتاستارت جریان به میزان از قبل تعریف شده محدود می شود و در تمام مدت راهاندازی جریان از آن مقدار اضافه نمی شود . پس از پایان زمان راه اندازیجریان كاهش پیدا كرده و به میزان مورد نیاز بار محدود میشود.
چه معیارهائی برای انتخاب جریان راه اندازی وجود دارد؟
 اولاً باید توجهكنیم كه بسته به موتور و بار اگر این جریان را از یك حدی كمتر انتخابكنیم، ممكن است موتور اصلاً راه اندازی نشود. چون قبلاً گفتم كه با كاهشجریان راه اندازی، گشتاور راه اندازی موتور نیز كم می شود. حال اگر جریانراه اندازی را آنقدر كاهش بدهیم كه در نتیجه گشتاور راه اندازی موتور ازراه اندازی بار كمتر بشود. اصلاً بار از جا كنده نخواهد شد. (منظور اگرنیروی دورانی تولید شده در شفت موتور از نیروی دورانی مورد نیاز برای كندنبار كمتر باشد اصلاً بار حركت نخواهد كرد)دقیقاً مشابه این كه یكموتور سیكلت كامیونی را به حركت در آورد. نكته دیگری كه باید به آن توجهكنیم آنست كه هر گاه جریان راه اندازی را كم انتخاب كنیم ، با فرض اینكهبتوانیم به گشتاور مقاوم بار غلبه كنیم، و آنرا به حركت در بیاوریم ، مدتزمانی كه طول خواهد كشید تا سرعت موتور به سرعت نامی آن برسد تابع جریانانتخاب شده ما خواهد بود. به عبارت دیگر جریان كمتر مدت زمان بیشتر وجریان بیشتر مدت زمان كمتری طول خواهد كشید، تا موتور به دور اسمی خودبرسد.
 در یك سافت استارتر ما ناگزیر نیستیم تنظیمات مختلفی انجام بدهیم؟بصورت كلی با تنظیم سه، چهار پارامتر كه مشخصه استارت و جریان موتور می باشد براحتی تنظیم می گردد.راه اندازهای دیگری نیز وجود دارندكه یا كم استفاده هستند و یا موارد خاص بكار گرفته می شوند. منظورم آنستكه زیاد متداول نیستند.
راه اندازهای نرم از چند كیلووات تا چند مگاوات در دسترس می باشند و ولتاژ كار آنها می تواند380v تا11kv باشد.
برای موتورهای چند صد كیلووات و یا چند مگاواتی هم سافت استارتر ساخته می شود؟البته تعداد محدودی سازنده وجود دارند كه برای توانهای مگاوات راه انداز نرم می سازند كه Aucom  یكی از آنهاست. 
سیستمهای درایو چیست؟
سیستمهای درایو شامل كنترل كننده هایدور موتور، راه اندازهای نرم موتور، الكتروموتورها و ترانسفورماتورهایمرتبط با آنها و سنسورها و سایر تجهیزات مرتبط می شود.
در یك پروژهسیستمهای درایو مسائل كاملاً تخصصی و كارشناسانه است و حتماً ‌لازم استمشتریان صنعتی پارتنرهای مناسبی برای این كار داشته باشند. همانطور كهاشاره كردید مسائل مرتبط شامل، بررسی و انتخاب راه حلهای مناسب، انتخابمحصول مناسب با توجه به مسائل بعدی آن، نصب و راه اندازی درست محصولات وخدمات پس از فروش شامل تامین قطعات یدكی و تعمیرات و نظایر آن می باشد واز اینجا مشتریان صنعتی باید با یك شركت معتبر و پایدار كار كنند چونپشتیبانی سیستمهای درایو بیش از خرید آنها اهمیّت دارد.
در انتخاب یك محصول به تنهائیویژگیهای خود محصول كافی نیست البته بدیهی است محصول باید كیفیت مطلوبیداشته باشد ولی باید توجه كرد كه چه سیستمهائی در پشت غرفه آن محصول نهفتهاست. مثلاً شما ممكن است یك اتومبیل فراری را در ایران تهیه كنید ولیباید توجه كنیم كه این خودرو در ایران فاقد نهادهای حمایتی مناسب است.بنابرایندر انتخاب محصول فرآیندهای سازمانی ساپلایر محصول، لاجستیك،‌خدمات پس ازفروش و نكات دیگر را باید مورد توجه قرار داد. مثلاً باید توجه كرد كهنمایندگیهای داخلی كه یك محصول ولو با كیفیت خوب را عرضه می كنند خودشانكیفیت خدماتی مناسبی دارند یا نه!
تفاوت مدلهای مختلف راه اندازهای نرم موتور Aucom  ؟
راه انداز های نرم موتور Aucom  در سه سریCsxi و IMS2 و MVS عرضه می شوند.
 مدل Csxi مدل آنالوگ بوده و با هفت ولوم پیش بینی شده در روی آن تنظیمات انجام می شود در ضمن كنترل ولتاژ روی دو فاز انجام می شود و رلهBypass در آن پیش بینی شده است این مدل تا رنج 110kw عرضه می شود.
 سری IMS2 مدلدیجیتال بوده كه كنترل روی هر سه فاز بوده و نمایشگر دیجیتال جهتپارامترها و جریان و گرمای دستگاه دارد ، همچنین كلیه پارامترها توسط كیپد تنظیم می گردد و قابلیّت برنامه ریزی دارد در ضمن این سری تا ۸۰0kw عرضه می شود.
 

نظرات() 
یوب
پنجشنبه 7 فروردین 1393 11:50 ق.ظ
باسلام وقت بخیر مهندس اگه میشه جزوه كامل در مورد بحث سافت استارت رو برام میل كنی ممنون میشم
jabbar
جمعه 29 آذر 1392 11:54 ب.ظ
متشکرم از اطلاعات و مقاله های خوب شما

نویسندگان

لینکستان

نظرسنجی

  نظر شما درباره مطالب وبلاگ چیست؟

معرفی صفحه به دوستان

* نام شما

ایمیل شما *

ایمیل دوست شما *

ایمیل دوست دیگر شما


Up Pageماشین حساب آنلاین مدارات LED
ولتاژ منبع

ولتاژ دیود

جریان دیود (میلی آمپر)

تعداد LED

فرم عضویت
نام شما :
نام کاربری :
ایمیل :
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :
Powered By :hamedmax73
نام کاربری :
کلمه عبور :
Powered By :hamedmax73
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic